Home » Робочий навчальний план

Робочий навчальний план

 ЗМІСТ

Розділ І

 1. Вступ           
 2. Загальні відомості:
 3. призначення школи та засіб її реалізації;
 4. цілі та задачі освітньої діяльності школи

Розділ ІІ

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати навчання за освітньою програмою

Розділ ІІІ

Освітня програма та її обґрунтування

 1.  Загальний обсяг навчального навантаження
 2. Перелік освітніх галузей
 3. Перелік освітніх програм і їх завдань
 4. корекційні програми

Розділ IV

Організація роботи для учнів з особливими освітніми потребами

Розділ V

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Розділ VI

 1. Особливості організації освітнього процесу та застосовуваних у ньому педагогічних технологій
 2. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

Розділ VІI

           Опис інструментарію оцінювання

Розділ VІІІ            Додатки  НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

 1. ВСТУП

Освітня програма Дніпровського ліцею №120 Дніпровської міської ради далі Дніпровський ліцей №120  розроблена на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р).

«Про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану» (№7325 від 28.04.2022 р.), державних освітніх стандартів, зразків освітніх навчальних програм, курсів і дисциплін.

Структурно освітня програма є сукупністю освітніх програм різного рівня навчання (початкової, базової середньої та середньої (повної) загальної середньої освіти). У програмі дотримано принципів спадкоємності та наступності, тобто кожна наступна програма рівня освіти базується на попередній.

У свою чергу, програма кожного рівня освіти у спрощеному вигляді являє собою сукупність предметних основних і додаткових освітніх програм, а також опис технологій їх реалізації. Таким чином, освітня програма – це сукупність взаємопов’язаних основних і додаткових освітніх програм і відповідних їм освітніх технологій, що визначають зміст освіти та спрямовані на досягнення прогнозованого результату діяльності закладу освіти.

Освітня програма спрямована на формування загальної культури особистості учнів закладу освіти; їх адаптації до життя в суспільстві; створення основи для усвідомленого вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; виховання громадянськості, патріотизму, любові до Батьківщини, працьовитості, культури, поваги до прав і свобод людини, бережливого ставлення до екології та довкілля.

Освітня програма є чинною, з моменту її затвердження.

 • ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

призначення школи та засіб її реалізації

Дніпровський ліцей №120, заснований на власності територіальної громади м. Дніпра, Дніпропетровської  області.

Заклад є юридичною особою, існує з 1965 року.

Забезпечення освітньої діяльності закладу освіти в 2023-2024 навчальному році буде здійснюватися на основі принципів: якість, доступність, індивідуальність, академічна доброчесність, партнерство, успішність.

Освітня програма на 2023-2024 н. р. є невід’ємною складовою внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу освіти та враховує основні напрямки Стратегії розвитку закладу освіти на 2023-2028 роки.

Головною метою Закладу є забезпечення всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.

Головними завданнями Закладу є:

 • формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності;
 • виховання патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини українського народу, усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виконання вимог Державних стандартів початкової і базової середньої освіти;
 • виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особистості, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування компетентностей, визначених державними стандартами;
 • створення безпечного освітнього середовища з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб;
 •  формування поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства (булінг (цькування)), а також до дискримінації за будь-якою ознакою;
 •  виховання і формування відповідальних та чесних громадян України, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;
 •  формування і розвиток громадянської культури та культури демократії, почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії;
 • усвідомлення потреби в дотриманні Конституції та законів України, академічної доброчесності, нетерпимості до їх порушення та проявів корупції;

—  формування культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

— забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку учнів шляхом поєднання зусиль усіх учасників освітнього процесу.

Саме виховання компетентної, відповідальної за своє життя людини і є головним завданням закладу освіти.

Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності;
 • дотримання фінансової дисципліни.

Призначення школи  — реалізація права дитини на здобуття повної

загальної освіти,  її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту на подальших етапах.

Школа  несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

—  безпечні умови освітньої діяльності;

—  дотримання державних стандартів освіти;

— дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

—   дотримання фінансової дисципліни.

Основним засобом реалізації призначення школи є здійснення освітньої діяльності відповідно  до загальноосвітніх програм трьох ступенів освіти:

 • I ступінь — початкова загальна освіта;
  • II ступінь — базова загальна середня освіта;
 • III ступінь — повна загальна середня освіта.

Призначення кожного ступеня навчання визначається Типовим положенням про загальноосвітній навчальний заклад та окреслено у відповідних освітніх програмах.

Основними засобами досягнення мети, виконання завдань та реалізації призначення закладу освіти є засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм.

Освітні програми, реалізовані в закладі освіти, спрямовані на:

 • формування у здобувачів освіти сучасної наукової картини світу;
 • виховання працьовитості, любові до природи;
 • розвиток в здобувачів освіти національної самосвідомості;
 • формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства;
 • інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;
 • рішення задач формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві;
 • виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей населення регіону, України та інших народів в умовах багатонаціональної держави;
 • формування потреби здобувачів освіти до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення.

Досягнення мети, тим самим призначення закладу освіти, забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту»:

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність;
 • інші компетентності, передбачені Державним стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Здобуття загальної середньої освіти у КЗО «НВК №120» ДМРвідбувається відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» організовується за такими формами:

 — інституційна – очна (денна);

— індивідуальна – екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж.

Забезпечення освітнього процесу у школі під час надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, воєнного стану, карантину, інших обставин, які унеможливлюють відвідування закладу, відбувається з використанням технологій дистанційного навчання відповідно Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 р. № 1115 „ Деякі питання організації дистанційного навчання“.

У закладі освіти створені умови для досягнення здобувачами освіти якісних результатів навчання та забезпечується відповідність їх рівня загальної середньої освіти Державним стандартам.

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня. Освітня програма закладу початкової освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Дана освітня програма схвалена педагогічною радою закладу освіти та затверджена директором, оприлюднюються на веб-сайті закладу освіти.

На основі освітньої програми заклад складає та затверджує навчальний план закладуосвіти, що конкретизує організацію освітнього процесу.

Мета  і  завдання освітньої програми  ґрунтуються на визначеній Законом України «Про освіту» меті повної загальної освіти, що передбачає всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до вдосконалення  і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Освітню програму побудовано із врахуванням таких принципів:

 • дитиноцентризму і природовідповідності;
 • узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;
 • науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;
 • наступності і перспективності навчання;
 • взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;
 • логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;
 • можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;
 • творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;
 • адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів.

Освітня програма спрямована на всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві.

Освітня програма передбачає:

 • забезпечення повноти, систематичності та усвідомленості знань, їх міцності та дієвості, що виражається в свідомому оперуванні ними, у здатності мобілізувати попередні знання для отримання нових, а також сформованість найважливіших як спеціальних, так і загально-навчальних умінь і навичок;
 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей дітей.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації у закладі освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової, базової середньої та профільної середньої освіти.

Місія закладу навчити дітей жити у світі, який постійно змінюється.  Пропонується учням освітній досвід, який максимально розкриває їхній навчальний потенціал. Вони прямуватимуть шляхом, на якому стануть незалежними учнями з широким кругозором, навчаться критично мислити та легко вирішувати проблеми, а також віддано розвиватимуть свої таланти.

Для цього ми забезпечуємо довірливе, турботливе й співчутливе середовище, де учні зможуть розвивати морально-етичні духовні якості та вміння розуміти інших.

Таким чином місія Закладу формує всебічно розвинену, освічену, стратегічно мислячу, конкурентноздатну, гуманістично спрямовану особистість з почуттям національної свідомості, з громадською позицією, системою наукових знань; особистість готову до суспільного самовизначення, орієнтовану на стале майбутнє та відповідні життєві цінності і пріоритети; особистість з творчим, перспективним мисленням, здатну знаходити нетрадиційні рішення в життєвих ситуаціях, що забезпечить її самовизначення та успіх у житті.

Візія закладу включає та враховує:

 • дитиноцентризм, де кожен учень розвивається і натхненно навчається для життя;
 • сучасний простір, що об’єднує однодумців (учнів, батьків, учителів) та надихає вдосконалювати себе і світ;
 • місце, де зростають успішні учні — майбутні лідери, архітектори позитивних змін з великим українським серцем;
 • територія довіри та можливостей для постійного розвитку учнів, батьків, учителів;
 • ефективні вчителі-новатори, що володіють сучасними методами навчання та втілюють прогресивні ідеї;
 • флагман та рушій освітніх інновацій України.

Пріоритетні вектори діяльності в 2023-2024 рр.

 • Перехід до  STEM-освіти;
 • Створення профільного навчання;
 • Співпраця з освітніми закладами різного рівня;
 • Впровадження хмарних технологій у освітній процес.

Головні принципи освітнього процесу

 • гуманізація, що визначає пріоритети завдань творчої самореалізації особистості, її виховання, створення умов для вияву обдарованості і талантів здобувачів освіти, формування гуманної особистості;
 • єдність загальнолюдських і національних цінностей, що забезпечує у змісті освітнього процесу органічний зв’язок і духовну єдність української національної культури з культурою народів світу; розвиток культури всіх національних меншин, що проживають на території України; сприяє усвідомленню пріоритетності загальнолюдських цінностей над груповими; визначає позашкільну освіту як важливий засіб національного розвитку й гармонізації національних і міжнаціональних відносин в Україні;
 • демократизація, що передбачає автономію закладу у вирішенні основних питань змісту його діяльності, розвитку різноманітних форм співробітництва та партнерства всіх учасників освітнього процесу;
 • науковість і системність, що полягає в забезпеченні оптимальних умов для інтегруючої функції освітніх процесів в умовах досягнення основної мети позашкільної освіти;
 • безперервність, наступність та інтеграція, що забезпечує єдність всіх ланок освіти, об’єднання зусиль Закладу з іншими закладами та організаціями;
 • цілісність і наступність світи, спрямованої на поглиблення та конкретизацію освітнього процесу; набуття освіти упродовж всього життя, за умови наступності та концентричності;
 • багатоукладність і варіативність, що передбачає можливість широкого вибору змісту, форм і засобів позашкільної освіти, альтернативність у задоволенні духовних запитів здобувачів освіти, їх пізнавальних та інтелектуальних можливостей та інтересів, запровадження поліваріантності навчальних програм, поглиблення і розширення їх практичної спрямованості, референції та індивідуалізованого освітнього процесу;
 • добровільність і доступність, що передбачає право вибору та доступності в забезпеченні потреб абсолютності у творчій самореалізації, духовному самовдосконаленні, здобутті додаткових знань, умінь та навичок, підготовки до активної професійної та громадської діяльності;
 • самостійність і активність особистості, що полягає у забезпеченні психолого-педагогічної атмосфери, яка сприяє виявленню, розвитку і реалізації здобувачами освіти пізнавальної самостійності, творчої активності, прояву обдарованості і таланту;
 • практична спрямованість, що передбачає набуття здобувачами освіти певних умінь і навичок, орієнтацію на трудову діяльність у ринкових умовах, їх розширення та розвиток, а також впровадження в життя за умов інтеграції з наукою і виробництвом.

цілі та задачі освітньої діяльності ліцею

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітньої програми обумовлені «моделлю» випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі міста, району, мікрорайону.

Перед школою поставлені такі цілі освітнього процесу:

1. Забезпечити засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

2. Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

3. Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

4. Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;     

5. Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров’я учнів;

6. Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки;

7. Забезпечити проведення атестації та сертифікації педагогів;

8. Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.

Розділ ІІ

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати навчання за освітньою програмою

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій. В Дніпровському ліцеї №120 початкова освіти буде в 4-х клсах, звершуючи перепрофілювння закладу в ліцей.

Програму закладу освітии побудовано із врахуванням таких принципів:

 —        дитиноцентрованості і природовідповідності;

—         узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

—         науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

—         наступності і перспективності навчання;

—         взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

— логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

—         можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

—         творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

—         адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

У процесі реалізації Типової освітньої програми передбачено використання  внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, враховують досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року. Навчання за освітньою програмою базової середньої освіти можуть розпочинати учні, які на момент зарахування (переведення) до закладу загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття відповідного рівня повної загальної середньої освіти, досягли результатів навчання, визначених у Державному стандарті початкової освіти, що підтверджено відповідним документом (свідоцтвом досягнень, свідоцтвом про здобуття початкової освіти). У разі відсутності результатів річного оцінювання з будь-яких предметів та/або державної підсумкової атестації за рівень початкової освіти учні повинні пройти відповідне оцінювання упродовж першого семестру навчального року. Для проведення оцінювання наказом керівника закладу освіти створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також графік проведення оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів. Протокол оцінювання рівня навчальних досягнень складається за формою згідно з додатком 2 до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12 січня 2016 року № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314.

Мета базової школи ІІ ступеня  (5-6 клас)

 Зберігаючи наступність із початковою школою  забезпечуємо    подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формуємо  здатність до  творчого самовираження, критичного мислення, виховуємо  ціннісне ставлення до держави,  рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я. Зміст програми дає можливість формування у здобувачів освіти таких ключових  компетентностей:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати  свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання,  відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного  самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися українською та англійською мовами, що передбачає активне  використання української мови в різних  комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому  процесі, культурному житті громади; можливість розуміти прості висловлювання іноземною  мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного  спілкування;

3) математична  компетентність, що передбачає виявлення простих математичних  залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням  математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в  особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають  формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі  спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених  дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою  компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, відчувати себе  частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що  передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил  природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміння важливості  збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання упродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання  нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних  навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості,  рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і  можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети,  активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних  ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних  народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і  збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя; 

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької  творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних  здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність  брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність  для досягнення  цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя  ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість.

МЕТА: забезпечення єдиної лінії розвитку  особистості школяра;  формування духовної культури та цілісних світоглядних уявлень у дитини. 

Пріоритетні завдання діяльності педагогічного колективу школи:

— створення умов для здобуття якісної освіти в умовах  освітнього  процесу;

— формування у дітей основ культури споживання та екологічної свідомості через впровадження ідей освіти для сталого розвитку;

— сприяння формуванню у школярів лідерських якостей особистості;

— формування світогляду школярів засобами художнього слова;

— оптимізація взаємодії з батьками;

-модернізація матеріально-технічної бази та програмно-методичного забезпечення закладу.

Мета базової школи ІІ ступеня (7-9 класи) визначає зміст та організацію освітнього процесу, забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального, фізичного розвитку і саморозвитку здобувачів освіти. Заклад активно використовує педагогіку партнерства (співробітництва), що ґрунтується на принципах гуманізму й творчого підходу до розвитку особистості, рівного доступу до освіти, створення умов для соцільно-психологічного захисту учасників освітнього процесу. Це завдання реалізовується у спільній діяльності учителя й учнів, учителя й батьків, що передбачає взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень.

 Профільну середню  освіту  можуть здобувати особи, які завершили здобуття базової середньої освіти. Учні, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття повної загальної середньої освіти за інших умов.

Розділ ІІІ

Освітня програма та її обґрунтування

 1.  Загальний обсяг навчального навантаження
 • Загальний обсяг навчального навантаження учнів 4-11 класів визначено відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України  «Про повну загальну середню освіту»; наказів Міністерства освіти і науки України № 743-22 від 12.08.2022 р. «Про затвердження типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Савченко О. Я.»; № 405 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», № 406 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», № 408 від 20.04.2018 (в редакції наказу МОН України від 28.11.2019 № 1493, зі змінами від 31.03.2020 № 464) «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» для 10-х класів; № 235 від 19.02.2021 року «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів загальної середньої освіти».

Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів освіти на 2023-2024 навчальний рік становить:

—         для учнів 4-х класів — 910 годин/навчальний рік;

—        для учнів 5-х класів — 1085 годин/навчальний рік;

—         для учнів 6-х класів — 1190 годин/навчальний рік;

—         для учнів 7-х класів — 1172,5 годин/навчальний рік;

—         для учнів 8-х класів — 1207,5 годин/навчальний рік,

—         для учнів 9-х класів — 1260 годин/навчальний рік;

—         для учнів 10-х класів  — 1330 год/навчальний рік;

—         для учнів 11-х класів  — 1330 год/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані для учнів 4-х класів (додаток 1,2), для 5-6-х   (додаток 3), 7-9 класів (додаток 3), для 10-го і 11-го класів (додаток 4).

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до додатку 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 р. за №229/6517, зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти № 572 від 09.10.2002, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 921 від 17.08.2012, наказом Міністерства освіти і науки N 401 від 08.04.2016..

Враховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків 4 – х класах – 40 хвилин.

Дистанційно для учнів для 4 – х класів 2 навчальні заняття по 45 хвилин або 3 навчальні заняття по 30 хвилин, або 4 навчальні заняття по 20 хвилин.

Для 5-6 класів 2 навчальні заняття по 45 хвилин або 3 навчальні заняття по 35 хвилин, або 4 навчальні заняття по 25 хвилин.

Для 7-9 класів 2 навчальні заняття по 45 хвилин або 3 навчальні заняття по 40 хвилин, або 4 навчальні заняття по 30 хвилин, або 5 — по 25 хвилин.

Для 10-11 класів 3 навчальні заняття по 45 хвилин або 4 навчальні заняття по 40 хвилин, або 5 навчальні заняття по 30 хвилин, або 6 — по 25 хвилин.

В умовах воєнного стану, для учнів, які здобувають освіту у другу зміну (які перебувають за кордоном), початок занять не пізніше 16.00.

Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань ліцею №120 ДМР. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров’я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» вчителі формують самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів та матеріально-технічної бази закладу.

Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися протягом навчального року за розкладом.

 • Перелік ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ

Перелік освітніх галузей для 3-4-х класів

Мовно-літературна, зокрема рідномовна освіта (українська мова та література, англійська мова), математична, природнича, технологічна, інформативна, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична, мистецька, фізкультурна.

Перелік освітніх галузей для 5-6 класів

—         Мовно-літературна

—         Математична

—         Природнича

—         Соціальна і здоров’язбережувальна

—         Громадянська та історична

—         Технологічна

—         Інформатична

—         Мистецька

—         Фізична культура

Перелік освітніх галузей для закладу освіти ІІ ступеня

 • Мови і літератури
 • Суспільствознавство
 • Мистецтво
 • Математика
 • Природознавство
 • Технології
 • Здоров’я і фізична культура

Перелік освітніх галузей для закладу освіти ІІІ ступеня

 • Мови і літератури
 • Суспільствознавство
 • Естетична культура
 • Математика
 • Природознавство
 • Технології
 • Здоров’я і фізична культура

Навчальні плани ІІ та ІІІ ступенів передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, що є шкільним компонентом і задовольняє освітні потреби учнів та їх батьків.

Повноцінність базової та повної загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету. Освітня програма ліцею №120  ДМР не включає освітні послуги, які надає школа за батьківські кошти.

Навчальні плани для 10-11 класів реалізуються через освітні галузі Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети і курси за вибором. Вони містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, яка відповідає переліку, затвердженому наказом директора школи.

Години варіативної складової розподіляються на:

 • на додаткові предмети;
 • індивідуальні заняття та консультації;
 • на поглиблене вивчення предметів,
 • введення курсів за вибором, факультативів.

Організація освітнього процесу заснована на досягненні очікуваних результатів, зазначених у типових освітніх програмах трьох ступенів навчання. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які реалізовує вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання є внеском у формування таких ключових компетентностей здобувачів освіти:

№ з/пКлючові компетентностіКомпоненти
1.Спілкування державною рідною – у разі відмінності) мовамиУміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем
2.Спілкування іноземними мовамиУміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування. Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов. Навчальні ресурси: підручники, навчально-методичні комплекси, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.
3.Математична компетентністьУміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації
4.Основні компетентності у природничих науках і технологіяхУміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. Усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу
5.Інформаційно-цифрова компетентністьУміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів
6.Уміння вчитися впродовж життяУміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії
7.Ініціативність і підприємливістьУміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)
8.Соціальна і громадянська компетентностіУміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси: завдання соціального змісту
9.Обізнаність і самовираження у сфері культуриУміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення: повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва
10.Екологічна грамотність і здорове життяУміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя.

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні освітнього середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання в різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання; окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

курси за вибором;

проєктну діяльність;

позакласну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лініяКоротка характеристика
Екологічна безпека й сталий розвитокФормування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.
Громадянська відповідальністьСприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.
Здоров’я і безпекаЗавданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.
Підприємливість і фінансова грамотністьНаскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця наскрізна лінія пов’язана з розв’язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.
 1. Перелік освітніх програм і їх завдань

Робочий навчальний план на 2023-2024  навчальний рік складається на основі наступних  типових навчальних програм:

КласПредметК-сть год. на тижденьПрограмаЗатверджено
 І ступінь
4-АУкраїнська мова7Освітня програма «Інтелект України»Наказ МОН України від 03.02.2021 №140 «Типовий навчальний план 1-4 класів закладів середньої освіти, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»»
4-АІноземна мова (англійська мова)3
4-АМатематика4+1
4-А«Я пізнаю світ»3
4-А«Мистецтво»2
4-А«Технології»0+1
4-АФізична культура2+1
4-АІнформатика1
4-АДодаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних та групових консультацій1  
Усього23+3  
4-БУкраїнська мова та література7 (3,5+3,5)Типова освітня програма початкової освіти, цикл ІІ (3-4 класи), розроблена під керівництвом О.Я.СавченкоНаказ МОН України від 12.08.2022 №743-22 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 3-4-х класів закладів загальної середньої освіти»
4-БІноземна мова (англійська мова)3
4-БМатематика5
4-Б«Я досліджую світ»3
4-Б«Мистецтво»2
4-Б«Дизайн і технології»1
4-БФізична культура3
4-БІнформатика1
4-БДодаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних та групових консультацій1  
Усього23+3  

ІІ ступінь

Перелік модельних навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 5-6 класи

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 №795

 Назви модельних навчальних програмПредмети
1«Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Заболотний О.В., Заболотний В.В., Лавринчук В.П., Плівачук К.В., Попова Т.Д.)Українська мова
2«Українська література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Яценко Т.О., Качак Т.Б., Кизилова В.В., Пахаренко В.І., Дячок С.О., Овдійчук Л.М., Слижук О.А., Макаренко В.М., Тригуб І.А.)Українська література
3«Зарубіжна література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Ніколенко О.М., Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мацевко-Бекерська Л.В., Юлдашева Л.П., Рудніцька Н.П., Туряниця В.Г., Тіхоненко С.О., Вітко М.І., Джангобекова Т.А.)Зарубіжна література
4Іноземна мова 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Редько В.Г., Шаленко О.П., Сотникова С.І., Коваленко О.Я., Коропецька І.Б., Якоб О.М., Самойлюкевич І.В., Добра О.М., Кіор Т.М.)Англійська мова
5«Математика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Пихтар М.П., Рублбов Б.В., Семенов В.В., Якір М.С.)Математика
6«Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (автори Власова Н.С., Желіба О.В., Кронгауз В.О., Секиринський Д.О., Щупак І.Я.)Вступ до історії України та громадської освіти
7«Пізнаємо природу» 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Біда Д.Д., Гільберг Т.Г., Колісник Я.І.)Пізнаємо природу
8«Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (автори: Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Лаврентьєва І.В., Хомич О.Л.)Здоров’я та добробут
9«Інформатика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)Інформатика
10«Мистецтво. 5-6 класи» (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти (автори: Масол Л.М., Просіна О.В.)Мистецтво
11«Етика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Ашортіа Є.Д., Бакка Т.В., Желіба О.В., Козіна Л.Є., Мелещенко Т.В.,         Щупак І.Я.)Етика
12«Технології. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автор Туташинський В.І.)Технології
13«Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Педан О.С., Коломоєць Г.А.,  Боляк А.А., Ребрина А.А., Деревянко В.В., Стеценко В.Г., Остапенко О.І., Лакіза О.М., Косик В.М. та інші)Фізична культура
14«Географія 6-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Запотоцький С.П., Карпюк Г.І., Гладковський Р.В., Довгань А.І., Совенко В.В., Даценко Л.М., Назаренко Т.Г., Гільберг Т.Г., Савчук І.Г., Нікитчук А.В., Яценко В.С., Довгань Г.Д., Грома В.Д., Горовий О.В.)Географія

7-9 класи навчальні програми, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загально освітніх навчальних закладів» (зі змінами, внесеними наказом Міністерством освіти і науки України від 03.08.2022 №698.

Українська мова
Українська література
Зарубіжна література
Англійська мова
Історія України
Всесвітня історія
Основи правознавства
Мистецтво
Алгебра
Геометрія
Біологія
Географія
Фізика
Хімія
Трудове навчання
Інформатика
Основи здоров’я
Фізична культура

ІІІ ступінь

  Предмет  Програма
10-11 класи
Українська моваНавчальна програма «Українська мова (рівень стандарту, профільний рівень).10-11 класи»  (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)
Українська літератураНавчальна програма «Українська література (рівень стандарту, профільний рівень). 10-11 класи» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)
АлгебраНавчальна програма  «Математика  (рівень стандарту,  профільний рівень). 10-11 класи» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407).
ГеометріяНавчальна програма «Математика (рівень стандарту, профільний рівень). 10-11 класи» ( наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407).
Зарубіжна літератураНавчальна програма «Зарубіжна література. Рівень стандарту. 10-11  класи» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)
Англійська моваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Іноземні мови. Рівень стандарту. Іноземні мови. Профільний рівень. (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)
БіологіяНавчальна програма для закладів середньої освіти «Біологія і екологія. 10-11 класи. Рівень стандарту. Профільний рівень.» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)
ГеографіяНавчальна програма «Географія. 10-11 класи». Рівень стандарту. Профільний рівень. (наказ МОН України від 03 серпня 2022 року № 698)
ХіміяНавчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Хімія. 10-11 класи. Рівень стандарту» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)
ФізикаНавчальна програма «Фізика 10-11» (Рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу НАН України під керівництвом Локтєва В. М..(наказ МОН України від 24.11.2017 №1539)
АстрономіяНавчальна програма «Астрономія 10-11» (Рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу НАН України під керівництвом Яцківа Я. Я. (наказ МОН України від 24.11.2017 №1539)
Історія УкраїниНавчальна програма «Історія України. Всесвітня історія. 10-11 класи»           (наказ МОН України від 03 серпня 2022 року № 698)
Всесвітня історіяНавчальна програма «Історія України. Всесвітня історія. 10-11 класи» (наказ МОН України від 03 серпня 2022 року № 698)
Громадянська освітаНавчальна програма «Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» (наказ МОН України від 03 серпня 2022 року № 698)
МистецтвоНавчальна програма для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти «Мистецтво.10-11 класи» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)
Захист УкраїниНавчальна програма «Захист України» для навчальних закладів системи загальної середньої освіти (рівень стандарту) (наказ МОН України від 03 серпня 2022 року № 698)
ІнформатикаНавчальна програма «Інформатика (рівень стандарту). 10-11 класи»             (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)
Фізична культураНавчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 10-11 класи» (рівень стандарту) (наказ МОН України від 03 серпня 2022 року № 698)

 

 

Структура 2023-2024 навчального року: 01.09.2022 – 30.06.2023

День знань 01.09.2023р.

Свято останнього дзвоника 30.05.2024р.

І семестр: 01.09.2023-22.12.2023 (77 днів, 15 тижнів)

ІІ семестр: 08.01.2024-31.06.2024 (99 днів, 20 тижнів)

— Осінні канікули: 28.10.2023-05.11.2023

— Зимові канікули: 23.12.2023-07.01.2024

— Весняні канікули: 23.03.2024-31.03.2024

Організація навчально-виховного процесу протягом дня

Заняття за змішаною (очно-дистанційною) формою та дистанційною формою

Розклад дзвінків І зміна

УрокиТривалість урокуТривалість перерви, хвилин
4 класи (40 хвилин)
1 урок8:00-8:40 
2 урок8:50-09:3010 хв.
3 урок09:40-10:2010 хв.
4 урок10:30-11:1010 хв.
5 урок11:20-12:0010 хв.
59 класи (45 хвилин)
1 урок8:00-8:45 
2 урок8:50-09:3510 хв.
3 урок09:40-10:2510 хв.
4 урок10:30-11:1510 хв.
5 урок11:20-12:0510 хв.

Розклад дзвінків ІІ зміна

УрокиТривалість урокуТривалість перерви, хвилин
9-11 класи (45 хвилин)
1 урок12:10-12:55 
2 урок13:00-13:4510 хв.
3 урок13:50-14:3510 хв.
4 урок14:40-15:2510 хв.
5 урок15:30-16:1510 хв.

Мережа класів та контингент учнів

№ п/пКласВсього учнівФорма навчанняДівчатХлопців
14-А25змішана1312
24-Б29дистанційна1316
35-А29дистанційна1415
45-Б30дистанційна1713
55-В24змішана1014
66-А28змішана820
76-Б17дистанційна513
87-А18змішана810
97-Б23дистанційна914
108-А29змішана1415
118-Б13дистанційна76
129-А29змішана1514
139-Б30дистанційна1515
1410-А36змішана2313
1510-Б29змішана1415
1610-В36змішана1818
1710-Г29змішана1118
1810-Д31змішана247
1911-А30змішана1119
2011-Б37дистанційна1918
2111-В31дистанційна1813
Всього21583 286298

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані (додатки 1-4).

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення педагогічної ради (протокол від 31.08.2023 № 1) обрано такі модулі для вивчення предмета «Фізична культура»:

КласМодулі
5-а,б,вФутбол, баскетбол, волейбол, легка атлетика, гімнастика
6-а,бФутбол, баскетбол, волейбол, легка атлетика, гімнастика
7-аФутбол, баскетбол, волейбол, легка атлетика, гімнастика
8-а,бФутбол, баскетбол, волейбол, легка атлетика, гімнастика
9-а,бФутбол, баскетбол, волейбол, легка атлетика, гімнастика
10-а,б,в,г,дФутбол, баскетбол, волейбол, легка атлетика, гімнастика
11-а,б,вФутбол, баскетбол, волейбол, легка атлетика, гімнастика

Поділ класів на групи здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів» та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами): при вивченні предметів мовно-літературної освітньої галузі – англійська мова: 4-б, 5-а, 5-б, 6-а, 8-а, 9-а, 9-б, 10-а, 10-б, 10-в, 10-д, 11-а, 11-б, 11-в класах; українська мова – 4-б, 5-а, 5-б, 6-а, 8-а, 9-а, 9-б, 10-а, 10-б, 10-в, 10-д, 11-а, 11-б, 11-в класах;  інформатика – 4-а, 4-б, 5-а, 5-б, 5-в, 6-а, 7-а, 7-б, 8-а, 9-а, 9-б, 10-а, 10-б, 10-в, 10-г, 10-д, 11-а, 11-б, 11-в класах; захист України на групи хлопці та дівчата: 10-а, 10-б, 10-в, 10-г, 10-д, 11-а, 11-б, 11-в.

З урахуванням особливостей закладу освіти та індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти варіативною частиною передбачено виділити додаткові години на:

 • збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової:

математика – по 2 години у 10-в, 10-д, 11-а, 11-б класах, по 1 годині в 10-а класі;

хімія – 2,5 години у 10-а класі;

— в 10-г класі додаткові години на профільні предмети дані для двох окремих груп відповідно до профілів навчання, а саме математика та географії.

З метою забезпечення реалізації якісної допрофільної підготовки у варіативній частині також передбачені години на вивчення:

 • додатково: українська мова 2 години 8-а клас
 • курсів за вибором: польська мова (10-а, 10-б, 10-в, 10-г, 10-д, 11-а);
 • факультативів:

— українська мова (5-а, 5-б, 5-в, 6-а, 6-б, 7-а, 8-б, 9-б, 10-а, 10-б,10-в, 10-д, 11-а, 11-б, 11-в);

— математика (5-б, 9-а, 11-б);

-зарубіжна література (5-а, 5-в, 6-а)

— англійська мова (6-б, 10-в, 11,-в, 8-а, 8-б)

— історія України (9-а, 7-а, 7-б, 9-б, 8-б)

-географія (9-а, 9-б)

-основи медіаграмотності (7-а, 7-б).

Навчальне навантаження на учня у всіх класах витримано в межах норми.

Розділ VІI

Опис інструментарію оцінювання

Опис інструментарію оцінювання.

Оцінювання – структурний елемент процесу навчання, який відповідно до принципів систематичності, послідовності, міцності знань здійснюється протягом певного періоду навчання. Зорієнтоване на визначені Державним стандартом базової середньої освіти ключові компетентності та наскрізні вміння й передбачені навчальною програмою очікувані результати навчання для відповідного періоду освітнього процесу.

Основні принципи оцінювання: справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне.

Справедливе оцінювання рівня навчальних досягнень учнів – це одна із найважливіших складових уроку. По-перше, кожен учитель чітко визначає мету оцінювання: навіщо потрібна оцінка. По-друге, формулює для себе критерії та стандарти оцінювання

Як свідчить сучасна педагогічна практика, в процесі оцінювання рівня навчальних досягнень учнів доречно використовувати два типи критеріїв:

-соціальні та індивідуальні. Інструментарієм соціального оцінювання сьогодні є «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», розроблені МОНУ на міжпредметному та предметному рівнях. Застосування індивідуальних критеріїв дає змогу порівняти результат, отриманий учнем сьогодні, з його попередніми результатами, і тим самим виявляється динаміка його розвитку. Важливим способом індивідуального оцінювання виступає самооцінка, коли кожен учень аналізує свою діяльність, визначити якість своєї роботи та шляхи її підвищення. Під час перевірки роботи учня вчителі здійснює\ють аналогічну діяльність: якщо він погоджується з оцінкою учня, то обводить її, якщо ні – ставить свою, коментуючи її усно або письмово. Коментування оцінки є обов’язковим, незалежно від того, чи відповідь учня є усною чи письмовою. учень не тільки засвоює зміст навчального матеріалу, а й сам контролює і корегує свою пізнавальну діяльність.  При виконанні обов’язкового виду роботи учителі мають розробленні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, які ґрунтуються на критеріях, затверджених МОН. Інформація про критерії оцінювання доноситься до учнів у різних формах: в усній формі, шляхом розміщення на інформаційному стенді у класі, на шкільному сайті у розділі «Навчально-виховна робота/Критерії оцінювання здобувачів освіти».

Упродовж навчання в 1-4 класах здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Результат оцінювання особистісних надбань здобувачів освіти  4-х класів виражається вербальною оцінкою, а об’єктивних результатів навчання здобувачів освіти у 4 класах – рівневою оцінкою на підставі рішення педагогічної ради (протокол від 01.09.2022 №1).

Оцінювання учнів 5-6 класів.

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі / 5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» №№4.5\2303-21 від 06 серпня 2021 року здійснюється оцінювання учнів 5-го класу. Враховуючи ці вимоги, для оцінювання навчальних досягнень учнів педагоги керуються такими категоріями критеріїв:

 • розв’язання проблем і виконання практичних завдань із застосуванням знань, що охоплюються навчальним матеріалом;

 комунікація (тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій);

 • планування й здійснення навчального пошуку, робота з текстовою і графічною інформацією;
  • рефлексія власної навчально-пізнавальної діяльності.

Розрізняється поточне формувальне оцінювання та підсумкове (семестрове, річне).

Орієнтовну рамку оцінювання навчальних досягнень здобувачів базової середньої освіти (Додаток [2])

Оцінювання учнів 7-9 класів.

 Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи (6-9 класи) здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 р. № 1222, зі змінами, «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»), додаток 2 до наказу МОН України від 21.08.2013р. №1222. Змістом вимог до оцінювання є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних досягнень учнів, які структуровані у навчальних програмах, за предметами.

Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

І ­ початковий рівень, коли у результаті вивчення навчального матеріалу учень:

•         називає об’єкт вивчення (правило, вираз, формули, геометричну фігуру, символ тощо), але тільки в тому випадку, коли цей об’єкт (його зображення, опис, характеристика) запропонована йому безпосередньо;

•         за допомогою вчителя виконує елементарні завдання.

ІІ ­ середній рівень, коли учень повторює інформацію, операції, дії, засвоєні ним у процесі навчання, здатний розв’язувати завдання за зразком.

ІІІ ­достатній рівень, коли учень самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, вміє виконувати певні операції, загальна методика і послідовність (алгоритм) яких йому знайомі, але зміст та умови виконання змінені.

IV ­ високий рівень, коли учень здатний самостійно орієнтуватися в нових для нього ситуаціях, складати план дій і виконувати його, пропонувати нові, невідомі йому раніше розв’язання, тобто його діяльність має дослідницький характер.

Кожен наступний рівень вимог включає вимоги до попереднього, а також додає нові.

Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної ( індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та інші).

Додаток №1

До Типової освітньої програми

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Дніпровський ліцей №120 Дніпровської міської ради

з українською мовою навчання для 4 класу

на 2023/2024 н.р.

Типовим навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання для закладів загальної середньої освіти, що навчають за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» (науковий керівник Гавриш І.В.) (лист ДСЯО від 06.08.2020 №01/01-23/929), який розроблено на основі Базового навчального плану для закладів загальної середньої освіти Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року № 87, наказу Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2021 № 140 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 02 листопада 2016 року № 1319 та визначення такими, що втратили чинність деяких наказів Міністерства освіти і науки України»

Назва освітньої галузіНазва навчального предметаКількість годин на тиждень 3-а клас
Інваріантний складник
Мовно-літературнаУкраїнська мова6
Іноземна мова (англійська)3
МатематичнаМатематика4
Мовно-літературна Математична, Природнича, Соціальна і здоров’язбережувальна, Громадянська та історична, Технологічна, Фізкультурна, Мистецька      Я пізнаю світ      8
ФізкультурнаФізична культура2
ІнформатичнаІнформатика1
МистецькаМистецтво1
Усього 22+3
Варіативний складник
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять.    1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня.23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи)26

Директор                                                                        Любов РУДНИК

Додаток №2

До Типової освітньої програми

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Дніпровський ліцей №120 Дніпровської міської ради

з українською мовою навчання для 4-б класу

на 2023/2024 н.р.

Типовий навчальний план для 3-4- класів закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, розробленою під керівництвом Савченко О.Я., затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 року № 743-22;

Назва освітньої галузіНазва навчального предметаКількість годин на тиждень
Інваріантний складник
Мовно-літературнаУкраїнська мова, література7 (3,5 + 3,5)
Англійська мова3
МатематичнаМатематика5
Я досліджую світ (природнича, соціальна і здоров’язбережувальна, громадська та історична )  Я досліджую світ  3
ТехнологічнаДизайн і технології1
ІнформатичнаІнформатика1
МистецькаОбразотворче мистецтво1
Музичне мистецтво1
ФізкультурнаФізична культура3
Усього 22+3
Варіативний складник
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять.  1
Загальнотижнева  кількість навчальних годин, що фінансується з бюджету, без урахування поділу на групи)26
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня.23

 Директор                                                                       Любов РУДНИК

Додаток №3

До Типової освітньої програми

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Дніпровський ліцей №120 Дніпровської міської ради

з навчанням українською мовою

на 2023/2024 н.р.

Програма для 5-6 класів розроблена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 19.02.2021 року № 235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти». Додаток №3.

Освітня програма для 7-9 класів розроблена на підставі навчального плану закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018р. №405, наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804.

Освітня галузьНазва навчального предметуКількість годин на тиждень
всього
Мовно-літературнаУкраїнська мова444442,52,5422235
Українська література2222222222222
Іноземна мова (Англійська)3,53,53,53,53,533333335,5
Зарубіжна література1,51,51,51,51,522222219,5
Громадянська та історичнаІсторія України   22111,51,51,51,512
Всесвітня історія   1111116
Основи правознавства         112
Україна і світ: вступ до історії та громад. освіти111        3
МистецькаОбразотворче мистецтво     11    2
Музичне мистецтво     11    2
Мистецтво22222  111114
МатематичнаМатематика55555      25
Алгебра     22222212
Геометрія     22222212
ПриродничаІнтегрований курс «Пізнаємо природу»22222      10
Біологія     22222212
Географія   2222221,51,515
Фізика     22223314
Хімія     1,51,5222211
Технологічна інформатичнаТехнології2222211111116
Інформатика1,51,51,51,51,511222217,5
Соціальна і здоров’язбережувальнаІнтегр курс «Здоров’я, безпека та добробут»11111      5
Етика0,50,50,50,50,5      2,5
Основи здоров’я     1111116
Фізична культура3333333333333
Разом26+326+326+329+329+328 +328 +330,5 +328,5 +330+330+3344
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуал. заняття та консул. поділ на групи222222,52,513  3325
Факультативи, курси за вибором та консультації
Математика 1       1 2
Українська мова1111111 1 19
Історія     0,50,5   12
Хімія         1 1
Українська література        1  1
Англійська мова    1  11  3
Основи медіаграматності     11    2
Географія         112
Зарубіжна література1 11       3
Всього годин222222,52,5133325
Всього282828313130,530,531,531,53333336
Гранично доступне навантаження на учня  28+328+328+331+331 +330,5 +330,5 +331,5 +331,5+333+333+3369

Директор                                                                        Любов РУДНИК

Додаток №4

До Типової освітньої програми

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Дніпровський ліцей №120 Дніпровської міської ради

з навчанням українською мовою

на 2023/2024 н.р.

Програма розроблена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 року №408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами)

  Назва навчального предметуКількість годин на тиждень
Профільний предмет біологіяПрофільний предмет математ.Профільний предмет англ. моваПрофільний предмет географія/математикаПрофільний предмет укр. мова та літ.Профільний предмет укр. мова та літ.Профільний предмет укр. мова та літ.Профільний предмет математ.Всього
усім класому групах додатково
географія-економікматемат
10-а10-б10-в10-г10-д11-а11-б11-в
Українська мова222-2444222
Українська література2222444222
Зарубіжна література111111118
Іноземна мова (англійська)2252222219
Історія України11,51,511,51,51,51,511
Всесвітня історія111111118
Громадянська освіта222120009
Алгебра, геометрія2+26+33+2373+23+23+26+352
Біологія і екологія5221,5222218,5
Географія1,51,51,5411,511114
Фізика і астрономія333233+13+13+126
Хімія41,51,511,522215,5
Інформатика1,51,51,511,511110
Технології1113
Мистецтво1,51,51,511,511110
Фізична культура3333333324
Захист України1,51,51,51,51,51,51,51,512
Разом36363536  36353535284
Варіативна складова
Додат час на проф. і поглибл. вивч. навчал. редм. курсів за виб, факульт. поділ на групи.2232233320
Українська мова11111117
Хімія   0,5    0,5
Польська мова111111  6
Мистецтво   0,5    0,5
Історія України      111
Англійська мова  1  1 12
Математика      1 1
Гранич доступне тиж. навантаж. на учня3333333333333333264
Всього фінансується без урахування поділу класу на групи3838383838383838304

Директор                                                                                        Любов РУДНИК